Da pokrenete, rastete i uspete u malom biznisu.

Porez na prihode od samostalne delatnosti

Porez na prihode od samostalne delatnosti 3.7 out of 5 based on 17 reviews.

Cilj svake poslovne delatnosti je ostvarivanje dobiti. Ono što je za DOO porez na dobit, to je za preduzetničku radnju porez na prihod od samostalne delatnosti. Pošto se prihodi od samostalne delatnosti smatraju prihodima fizičkih lica tako ovu materiju obrađuje Zakon o porezu na dohodak građana.

Zakonom je definisano da porez na prihod od samostalne delatnosti plaća fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti (privrednih delatnosti, pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, kao i prihod od drugih delatnosti, ukoliko se na taj prihod po ovom zakonu porez ne plaća po drugom osnovu) i fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva ako je po tom osnovu obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Osnovicu oporezivog prihoda od samostalne delatnosti predstavlja oporeziva dobit koja se utvrđuje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo (ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo), odnosno u skladu sa članom 49. Zakona o porezu na dohodak (ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo). Nadalje postoje određena usklađivanja dobiti koja su iskazana po međunarodnim računovodstvenim standardima sa onim što Zakon prihvata i njih izračunava računovođa.

Međutim, osnovicu za prihod od samostalne delatnosti kod paušalnih obveznika poreza određuje poreski inspektor na osnovu paušalno utvrđenog prihoda.

Treba imati na umu da porez na prihod od samostalne delatnosti ulazi i u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana.

Ono što država oporezuje je konkretno vaša čista dobit, koju utvrđujete na kraju poslovne godine u poreskom bilansu. Dakle, vodite računa da tokom godine sakupljate i dokumentujete sve troškove koji su vezani za vaše poslovanje. Česta je praksa naših preduzetnika da neke sitne troškove plaćaju iz ličnih sredstava. Ovakva praksa može da utiče na to da vaša dobit bude po bilansu veća nego što u stvarnosti zaista jeste. Takođe vam savetujemo da u konsultacijama sa računovođom iskoristite sve poreske podsticaje. Poreski podsticaji se odnose na novo zapošljavanje, investicije u sopstvenu registrovanu delatnost, ubrzanu amortizaciju i ulaganja u nerazvijena područja.

Stopa po kojoj se oporezuje prihod od samostalne delatnosti je 10%.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave - Preduzetnici su dužni da vode poslovne knjige i da u njima iskazuju poslovne promene na način određen Zakonom o porezu na dohodak građana. Preduzetnici vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, u skladu sa pomenutim zakonom ili po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod dužni su da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu. Preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva sastavljaju godišnji poreski bilans.

 

1 2 3 4 5 Ocena 3.71 (17 Ocene)
 

Slični članci

 

Preporučeni članci

 

Uspešne priče

 

Preuzmite android aplikaciju

© 2014 Nacionalna agencija za regionalni razvoj